Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai

nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu

atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes

nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “EROOF” Reģ nr.40103902775, jur.adrese Stopiņu nov., Dreiliņi, “Lieplejas”, LV-2130

(turpmāk arī – EROOF )

2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.

aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti

(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3. Kas ir Privātuma politika?

Privātuma politika ir saikne starp EROOF un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar EROOF un/vai lieto

EROOF mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.

EROOF ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda informācija tiek

iegūta, kad Lietotājs iesūta EROOF savus datus vai EROOF tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ EROOF ievāc šos datus

un kā tie tiks izmantoti.

Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā EROOF vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja personas

datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam pārredzamā veidā.

Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Lietotājam sniegto

pakalpojumu.

Ja EROOF atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas EROOF mājaslapā.

Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu

esošus pakalpojumus, EROOF apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?

Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu

darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai

neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātu jebkurus

Lietotāja informācijas pieprasījumus; • lai izpildītu EROOF normatīvajos dokumentos norādītos pienākumus; • lai sniegtu

Lietotājam atbalsta pakalpojumus; • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi; • lai sniegtu Lietotājam informāciju par

EROOF piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.

5. Kādus Lietotāja datus apstrādā EROOF?

Vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

Bankas dati, ja tādi sniegti;

Dati, kurus Klients pats paziņo EROOF;

Lietotāja IP adreses informācija;

Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);

U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

Šī informācija tiek turēta EROOF serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.

Kad Lietotājs saskaras ar EROOF pakalpojumiem, EROOF serveri uztur unikālu darbības žurnālu Lietotāja drošībai, kas glabā

noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai skaitā: • IP adreses; • piekļuves laikus; • piekļuves datumus; •

lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; • programmatūras kļūdu atskaite pēc izmantojamās pārlūka

programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.

Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.

Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda

nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu

aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.

6. Kādus līdzekļus EROOF izmanto datu ievākšanai un apstrādei?

EROOF var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda, izmantojot

pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. EROOF arī var saņemt personīgo informāciju no

citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī EROOF var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai

nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. EROOF ir pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem

pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas

normas.

7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?

Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats

dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā

mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).

Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot EROOF

apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un

nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas

kanālus ar EROOF . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes

likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Pakalpojuma sniegšana – lai EROOF varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, EROOF jāapkopo un jāapstrādā

noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja EROOF mājaslapā.

Leģitīmas intereses – ievērojot EROOF intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana

Lietotājam, EROOF ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un

pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par EROOF leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu

apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli EROOF pakalpojumu

piedāvājumi.

Juridisko pienākumu izpilde – EROOF ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī

sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi

EROOF ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu

mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,

kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās

apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski

identificētu.

EROOF var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem mērķiem, sekojot

Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt EROOF sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz EROOF uzlabot mājaslapu un

nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.

Iegūtos datus izmanto EROOF mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti ne ar

konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un ES

privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit: https://support.google.com/analytics/topic/2919631

Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības

veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes

iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).

Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.

10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums

EROOF apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a) kamēr Lietotājs izmanto

pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības

normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams EROOF leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai; d) kamēr nav

atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

11. Kādi ir drošības nosacījumi?

Izmantojot EROOF pakalpojumus vai sazinoties ar EROOF, Lietotājs piekrīt EROOF pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un

nosacījumiem.

EROOF nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no

nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, EROOF pielieto

mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas,

analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

EROOF rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas EROOF vārdā un uzdevumā apstrādā Lietotāja personas datus, kā

arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Lietotāja

personas datu apstrāde notiktu atbilstoši EROOF deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav

atļauts apstrādāt EROOF rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem.

EROOF neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav

atkarīgs no EROOF, piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.

Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā EROOF paziņos par to Lietotājam.

Tāpat EROOF par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez nepamatotas

kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo

iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības

likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu EROOF spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības

pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

EROOF glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem šifrējot, kuru

savienojums ir aizsargāts.

13. Kādas ir Lietotāja tiesības?

Vērsties pie EROOF, lai saņemtu EROOF rīcībā esošo personas datu kopiju.

Labot visus EROOF rīcībā esošos personas datus par sevi,

Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no EROOF ir

saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. EROOF nesniegs Lietotājam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir

kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem

tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

Vērsties pie EROOF vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar

jautājumiem par personas datu apstrādi.

Saziņā ar EROOF iespējams izmantot e-pastu info@eroof.lv

Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā

Politikā, jāvēršas EROOF (27393322 un info@eroof.lv)

Sākt sarunu
Sveicināti!
Kā varam palīdzēt?